WORLDWIDE SHIPPING AVAILABLE FOR ALL ORDERS
0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
   Total

   นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

   ( นโยบายการคืนเงินแบบนี้จะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2020 )

    

   เงื่อนไขการคืนเงิน

   - การคืนเงินจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุความผิดพลาดของทางแบรนด์ ที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนดและทางแบรนด์ได้มีการติดต่อทางลูกค้าและตกลงกันได้ว่าจะคืนเงิน ทางแบรนด์จะดำเนินการยกเลิกออเดอร์สินค้าของลูกค้าในทันทีที่มีการตกลงกันได้ โดยระยะเวลาการคืนเงินที่ลูกค้าชำระผ่านทาง Paypal จะมีการคืนเงินเข้าไปในบัตรเครดิต/เดบิตที่ลูกค้าได้จ่ายไปภายใน 7-10 วันทำการหลังการได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าของบัตรแล้ว

   - ทางแบรนด์จะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดของทางแบรนด์เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนบุคคลของลูกค้าหลังจากลองสวมใส่แล้ว